ന്യൂനപക്ഷ സ്നേഹവും മോദിയുടെ വരവും.. സുരേന്ദ്രന്‍ തുറന്നടിക്കുന്നു I IK surendran