രാഹുലിന് നഷ്ടമാകില്ല…. ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ തുറന്നടിക്കുന്നു

രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല… കോൺഗ്രസിനെ കളിയാക്കുന്നവർ കാണുക….

രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല… കോൺഗ്രസിനെ കളിയാക്കുന്നവർ കാണുക….

രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല… കോൺഗ്രസിനെ കളിയാക്കുന്നവർ കാണുക….

രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല… കോൺഗ്രസിനെ കളിയാക്കുന്നവർ കാണുക….